Pravidla aukce

1. Pravidla aukce

1.1. Tato pravidla aukce (dále jen „pravidla“) se vztahují na internetové aukce konané na webovém rozhraní www.aukce-dormerpramet.cz
provozovaném firmou:
Dormer Pramet s.r.o. se sídlem Uničovská 2, 787 53  Šumperk, IČ: 25782983, DIČ: CZ25782983,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě.

2. Úvodní ustanovení
2.1. Dále v těchto pravidlech aukce jsou používány některé níže definované pojmy:
- aukční nabídka je prezentace zboží prodávajícího, které jsou předmětem internetové aukce konané na webovém rozhraní;
- internetová aukce (dále jen „aukce“) je způsob prodeje, kdy prodávající prostřednictvím provozovatele vyzývá ostatní uživatele k podávání návrhů na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je věc nebo služba prezentovaná v příslušné aukční nabídce, a to formou příhozů, a kupujícím se stává účastník aukce, který před koncem trvání aukce učiní nejvyšší nabídku;
- kupní smlouvou (nebo jenom „smlouvou“) se rozumí jakákoliv smlouva, uzavřená
prostřednictvím aukce dle těchto pravidel aukcí. Kupujícím se rozumí vítěz aukce, tedy účastník aukce, který před skončením aukce učinil nejvyšší příhoz;
- prodávajícím je uživatel, jehož zboží nebo služba jsou předmětem aukce;
- provozovatel webového rozhraní je Dormer Pramet s.r.o. se sídlem Uničovská 2, 787 53  Šumperk, IČ: 25782983, DIČ: CZ25782983,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě;
- předmětem aukce je zboží, které je prezentováno v aukční nabídce;
- příhozem se rozumí závazný návrh účastníka aukce na uzavření kupní smlouvy za cenu předmětu aukce v okamžiku učinění příhozu navýšenou o hodnotu příhozu;
-  účastí na aukci se rozumí vstup do aukce učiněním příhozu;
- účastníkem aukce je každý uživatel, který se účastní aukce prostřednictvím příhozů;
- uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která se na webovém rozhraní registruje, tj. zřídí si na něm uživatelský účet za účelem užívání funkcí           webového rozhraní;
- vítěznou cenou se rozumí nejvyšší cena předmětu aukce (cena s nejvyšším příhozem) v době skončení aukce;
- vyvolávací cena je nejnižší cena předmětu aukce nastavená prodávajícím, za kterou je prodávající ochoten prodat předmět aukce a ke které se přičítají hodnoty příhozů;
- webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.aukce-dormerpramet.cz 
2.2. Tato Pravidla vymezují a upřesňují pravidla konání aukce a účasti na aukci na webovém rozhraní a vztahují se na všechny účastníky aukce a na prodávajícího. Užívání všech ostatních funkčních součástí webového rozhraní se řídí Podmínkami užití webového rozhraní.
2.3. Jste-li prodávající, řídí se náš vztah dále také Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb, které najdete na našich stránkách společnosti www.dormerpramet.com, v sekci „ke stažení“. 

3. Před zahájením aukce
3.1. Na webovém rozhraní v sekci „Aukce“ naleznete seznam aukčních nabídek. Každá aukční nabídka obsahuje popis předmětu aukce (včetně ilustračních fotografií), vyvolávací cenu a okamžik zahájení aukce.

4. Prezentace aukčních nabídek
4.1. Prezentace aukčních nabídek je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste v době vyhrazené pro jednotlivou aukci učinili nejvyšší příhoz a aby došlo k následnému přijetí tohoto nejvyššího příhozu ze strany prodávajícího.
4.2. Prohlížet jednotlivé aukční nabídky mohou i neregistrovaní návštěvníci, účastnit se aukce však mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. Založení uživatelského účtu a ochrana osobních údajů v souvislosti s  využíváním webového rozhraní se řídí Podmínkami užití webového rozhraní.
4.3. Účast na aukci není nijak zpoplatněna.

5. Průběh aukce
5.1. V okamžiku zahájení aukce je cena předmětu aukce rovna vyvolávací ceně.
5.2. Zájem o koupi předmětu aukce můžete projevit kliknutím na tlačítko ,,více". Další případný zájemce o koupi předmětu učiní návrh kliknutím na tlačítko „Přihodit“. 
Po každém příhozu se cena předmětu aukce navýší o hodnotu příhozu, která je pevně stanovena na 1000,- Kč. Pokud chcete učinit vyšší nabídku, musíte kliknout na tlačítko "Přihodit" tolikrát, na jakou částku se chcete dostat.  
5.3. Každá aukční nabídka je časově omezena. Celková aukce se koná od 15.10.2018 – 9.11.2018 – ve 4 skupinách po jednom týdnu. Začátek každé skupiny proběhne v pondělí v 7 hodin a končí v pátek v 16 hodin. Do aukční nabídky patří tyto 4 skupiny: HFC frézování, frézování, soustružení a rotační osové nástroje.
5.4. V průběhu aukce je v aukční nabídce uvedena také aktuální cena předmětu aukce (po posledním nejvyšším příhozu).
5.5. Kupujícím se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší příhoz před skončením aukce. Kupní cenou je vítězná cena.

6. Zrušení příhozu či aukce
6.1. Vyhrazujeme si právo zrušit Váš příhoz, pokud:
- není možné ověřit Vaši totožnost;
- při založení Vašeho účtu byly použity nepravdivé údaje;
- Váš uživatelský účet byl před skončením aukce zrušen dle Podmínek užití webového rozhraní.
Dále můžeme zrušit Váš příhoz na Vaši žádost, pokud s tím prodávající souhlasí. Vezměte na vědomí, že na zrušení příhozu nemáte nárok a zrušení je možné pouze se souhlasem prodávajícího.
6.2. Pokud bude Váš příhoz, který byl vítězným příhozem zrušen, bude předmět aukce nabídnut k prodeji účastníku aukce, který se umístil jako další v pořadí, za cenu odpovídající nejvyššímu příhozu tohoto účastníka.
6.3. Vyhrazujeme si právo zrušit aukci po jejím zahájení, pokud v průběhu aukce zjistíme, že aukční nabídka je v rozporu s těmito Pravidly nebo Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb. Ze strany prodávajícího může být aukce po jejím zahájení zrušena
pouze v případě, že dojde po zahájení aukce ke skutečnosti, která činí plnění, které je předmětem aukce, objektivně nemožným nebo protiprávním (např. zničení či krádež
předmětu aukce). O zrušení aukce budete informováni na webovém rozhraní.

7. Po ukončení aukce
7.1. Po ukončení aukce budete na webovém rozhraní Systémem informováni, zda jste učinili nejvyšší příhoz a stáváte se kupujícím.
7.2. Vítěz aukce daného nástroje obdrží po ukončení jednotlivé sekce – týdnu – email, ve kterém ho budeme informovat, že vyhrál. Poté proběhne klasický proces zaslání objednávky a vystavení faktury.
7.3. V případě, že kupující uplatní právo na odstoupení od smlouvy, může být předmět aukce nabídnut k prodeji účastníku aukce, který se umístil jako další v pořadí, za cenu odpovídající nejvyššímu příhozu tohoto účastníka. Návrh tohoto účastníka však již není závazný a není povinen smlouvu s prodávajícím uzavřít.


8. Závěrečná ustanovení
8.1. Užívání webového rozhraní a účast na aukci je na vaše vlastní riziko. Neodpovídáme za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty provedených příhozů, která je důsledkem účasti nebo nemožnosti účasti na aukci nebo poruchou webového rozhraní nebo Systému.
8.2. Veškeré vztahy související s účastí v aukci se v otázkách neupravených těmito Pravidly, Podmínkami užití webového rozhraní nebo v případě prodávajících Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb řídí občanským zákoníkem, případně dalšími platnými právními předpisy České republiky.
8.3. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem.
8.4. Znění těchto Pravidel můžeme měnit či doplňovat.
8.5. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu.
8.6. Fotky uvedené na aukčním portálu jsou pouze ilustrační fota.


Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1.10.2018.

 

 

O aukci   /   Seznam aukcí   /   Nadace   /   Pravidla aukce   /   Obchodní podmínky   /   Kontakt   /   Katalogy ke stažení

+420 583 381 111   /    info.cz@dormerpramet.com

Created by Netsimple